Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Gerbiame visų svetainės lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų (toliau – „Asmens duomenys“) apsaugą Jums lankantis ir (ar) registruojantis šioje svetainėje. 

Šioje Privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) pateikiame informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Jūsų Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), ir šios Privatumo politikos. 

Svetainės paslaugos nėra skirtos lankytojams, jaunesniems nei 14 metų amžiaus. Nesulaukusių minėto amžiaus lankytojų prašoma nesiregistruoti šioje svetainėje ir neteikti savo Asmens duomenų.

Naudodamiesi šia svetaine ir (ar) jos teikiamomis paslaugomis, paspaudžiant mygtuką „SIŲSTI FORMĄ“ ar slapukų naudojimo pranešime paspaudžiant mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su ir įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos.

Turime teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Apie esminius Privatumo politikos pakeitimus pranešime svetainėje. Aktuali Privatumo politikos versija skelbiama svetainėje, raginame su ja susipažinti. 

2. SĄVOKOS

Asmens duomenys“ – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

Duomenų gavėjas“ – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia Asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

„Duomenų subjektas“ – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis Duomenų valdytojas valdo ir (ar) tvarko;

„Asmens duomenų teikimas“ – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje);

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis susistemintose rinkmenose su Asmens duomenimis (jų rinkiniais) atliekama operacija (operacijų seka), įskaitant rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, sugeneravimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą;

„Duomenų tvarkytojas“ – juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka;

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi laikantis teisės aktų ir šių sąlygų:

 1. tvarkomi tik turint teisėtą tvarkymo pagrindą, sąžiningai ir skaidriai;
 2. tvarkomi tik Privatumo politikoje ir teisės aktuose apibrėžta tvarka ir tik Bendrovės nustatytų, aiškiai apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. tvarkomas mažiausias Jūsų Asmens duomenų kiekis, kuris yra būtinas ir pakankamas šios Privatumo politikos tikslams įgyvendinti;
 4. tvarkomi tik tikslūs Jūsų Asmens duomenys, o identifikavus netikslius duomenis, jų tvarkymas ribojamas;
 5. tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat Bendrovei naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones;

4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite žemiau pateiktas teises:

 1. Žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 2. Susipažinti (gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją) su savo Asmens duomenimis;
 3. Reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius Jūsų Asmens duomenis;
 4. Reikalauti ištrinti bet kuriuos Jūsų Asmens duomenis, kai nebeegzistuoja Asmens duomenų tvarkymo tikslas, kurio pagrindu iki tol buvo tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, ar atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir Jūsų Asmens duomenų tvarkymui nėra kito teisėto tvarkymo pagrindo, ar Jūsų Asmens duomenys tvarkomi be teisėto pagrindo; ar egzistuoja kiti Reglamente nustatyti atvejai.
 5. Reikalauti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą galite laikotarpiu, kai prašote Bendrovės patikrinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą, ar jeigu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas atliekamas neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti; ar Kai Jūsų Asmens duomenys Bendrovei nebereikalingi, tačiau jie būtini Jums, siekiant  įgyvendinti savo teisę pateikti skundą ar apginti savo teises.
 6. Prašyti gauti savo Asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu;
 7. Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų Asmens duomenis;
 8. Atšaukti duotą sutikimą;
 9. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Šias teises įgyvendinti galite pateikdami teisės aktų tvarka šioje Privatumo politikoje nustatytus reikalavimus atitinkantį rašytinį prašymą, užpildę formą, pateiktą šios Privatumo politikos pabaigoje. Prašymas turi būti teikiamas rišlia ir suprantama valstybine (lietuvių) kalba, įskaitomais rašmenimis, jame nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių. Prašyme turi būti nurodoma tapatybė (vardas, pavardė), adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas, kuriais pageidaujate palaikyti ryšį su Bendrove ir gauti atsakymą dėl Jūsų kaip Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, taip pat konkreti teisė iš aukščiau šioje Privatumo politikoje nurodytų, kurią norima įgyvendinti ir, kokia apimtimi bei kitos reikšmingos prašymui aplinkybės ir (ar) duomenys, prašymas pasirašomas. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) skenuoti dokumentai Jūsų (ir atstovo) tapatybei identifikuoti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo, teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, turėsime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Prašymą galite teikti elektroniniu paštu info@develio.lt, paprastu paštu prašymą atsiuntus adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius ar tiesiogiai atvykę Mūsų buveinės adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Jūsų vardu prašymą gali pateikti ir atstovas pagal pavedimą ar pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas)). Tuomet prie prašymo pridedamas ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentas (pvz., skenuotas notaro patvirtintas įgaliojimas).

5. NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti Mūsų svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį Jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai. Slapukai – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje (kompiuterio kietajame diske arba paieškos „variklyje“). Naudojami slapukai gali būti:

 1. „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie naudojami tik kol naršote internete ir automatiškai ištrinami uždarius naršyklę;
 2. „nuolatiniai slapukai“ (angl. persistent cookies), kurie saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol baigiasi slapuko galiojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko;
 3. „trečiosios šalies slapukai“, kurie yra naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

Mes naudojame tokius nuolatinius slapukus:

PavadinimasAprašymasNaudojami duomenysGaliojimo laikasSukūrimo momentas
_gaGoogle Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti svetainės lankytojus, kai renkama informacija apie svetainės lankomumą.Unikalus identifikatorius2 metaiPirmo įėjimo į puslapį metu
_gidGoogle Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti svetainės lankytojus, kai renkama informacija apie svetainės lankomumą.Unikalus identifikatorius24 valandosPirmo įėjimo į puslapį metu
_gatGoogle Analytics sesijos slapukai naudojami Google Analytics padidinti užklausimo greitį.Unikalus identifikatorius1 minutėĮėjimo į puslapį metu
_icl_current_languageSaugo tinklapyje naudojamą kalbos pasirinkimą, yra būtinas svetainės funkcionavimui.Kalbos kodas24 valandos[___]
wpml_referer_urlSaugo paskutinį tiesiogiai naudotą URL (universalų informacijos šaltinio adresą), yra būtinas svetainės funkcionavimui.[___]24 valandos[___]

Mūsų svetainėje naudojamas ir trečiosios šalies slapukas:

PavadinimasAprašymasNaudojami duomenysGaliojimo laikasSukūrimo momentas
frFacebook slapukas naudojamas rinkodaros tikslaisMygtuko „Patinka“ paspaudimų skaičius ir prisijungimo prie Facebook tinklapio faktas2 mėnesiai[___]

Apsilankius Mūsų svetainėje, Jums rodomas pranešimas apie slapukų naudojimą. Kai paspaudžiate „SUTINKU“, laikome, kad sutinkate ir esate susipažinę su slapukų Mūsų svetainėje naudojimo sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Turite galimybę pasirinkti priimti ar nepriimti slapukus: kai lankotės svetainėje, galite pamatyti pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą ir prašantį duoti sutikimą jų naudojimui. Jums atsisakius slapukų, trečiosios šalies slapukai ir kiti tinklapio veikimui nebūtini (funkciniai) slapukai nebus naudojami. Nuolatiniai slapukai skirti tinklapio funkcionalumui užtikrinti toliau bus naudojami. Jūs kontroliuojate slapukus, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Atsisakius slapukų, gali sutrikti Mūsų svetainės naudojimo kokybė.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti www.AllAboutCookies.org.

6. NUORODOS

Svetainėje naudojamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines: www.facebook.comwww.youtube.comwww.linkedin.comwww.instagram.com. Trečiųjų asmenų tinklalapių naudojimui, į kuriuos Mūsų svetainė pateikia nuorodas, taikomos atitinkamai šių tinklalapių privatumo politikos nuostatos, todėl Mes neprisiimame atsakomybės už šiuose tinklalapiuose pateiktos informacijos turinį, asmens duomenų tvarkymą ir (ar) jų veiklą.

7. SUSISIEKIMAS SU MUMIS

Jeigu turite klausimų ir (ar) ketinate pateikti prašymą, su Mumis susisiekti galite el. paštu info@develio.lt.